Informe IPN 1/2019 sobre o proxecto de decreto polo que se modifica o decreto 45/2015, do 26 de marzo, polo que se regula o procedemento integrado para a implantación de instalacións de distribución polo miudo de productos petrolíferos, a súa posta en funcionamiento, e se determinan os órganos competentes para o exercicio da potestade sancionadora en materia de hidrocarburos

Informes sobre proxectos normativos

Informe FC 1/2019 sobre Indice de formación de prezos do leite e submisión a cláusulas de arbitraxe

Informes Consultivos

Informe IPN 2/2017 sobre o proxecto de decreto polo que se regulan as vivendas protexidas e as súas adxudicacións, os locais do patrimonio do Instituto Galego da Vivenda e Solo, o solo destinado a vivenda protexida e o rexistro de promotores de vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia.

Informes sobre proxectos normativos

Informe IPN 1/2017 sobre o proxecto de decreto polo que se regula a autorización de depósitos especiais de medicamentos estupefacientes para uso veterinario en hospitais e clínicas veterinarias

Informes sobre proxectos normativos

Informe FC 2/2016. Consulta relativa ao réxime de prestación do servizo de abastecemento de auga potable formulada polo concello de Carnota

Informes Consultivos

Informe IPN 1/2016 sobre o proxecto de decreto polo que se crea o Instituto Galego de Consumo e da Competencia e se aproba o seu estatuto

Informes sobre proxectos normativos

Informe sobre uniformes escolares

Informes de Promoción da Competencia

O mercado dos carburantes de automoción en Galicia: unha visión desde a libre competencia

Informes de Promoción da Competencia

Os aparcadoiros nos aeroportos galegos desde o punto de vista da competencia

Informes de Promoción da Competencia

Informe FC 3/2013 sobre a proposta de limitar o tráfico de vehículos de reparto no centro histórico de Santiago

Informes Consultivos