Autónomico

REGLAMENTO RÉGIMEN INTERIOR CGC

Resolución do 13 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se lle dá publicidade á celebración da sesión constitutiva do Consello Reitor do Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e se aproban os seus estatutos

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

Lei 14/2013, de 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico

Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladorado Consello Galego da Competencia

Decreto 60/2011, do 17 de marzo, polo que se desenvolve a estrutura organizativa do Consello Galego da Competencia

Decreto 20/2005, do 3 de febreiro, de desenvolvemento da Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

Lei 6/2004, de 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia