Santiago de Compostela, 3 de maio de 2023

A Comisión Galega da Competencia incoa expediente sancionador contra dúas empresas, por condutas que poderían supoñer unha infracción da Lei 15/2007, do 3 de xullo , de Defensa da Competencia (LDC).

Ábrese agora un prazo máximo de 18 meses para a súa instrución e resolución.

 

A Subdirección Xeral de Investigación da Comisión Galega da Competencia (SUBDIC), aprecia indicios racionais de conduta prohibida pola Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia (LDC) nas empresas SAMAÍN SERVIZOS A COMUNIDADE SA e ZAINTZEN SA tras investigar a comunicación remitida, ao amparo do artigo 132 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, polo Servizo Contratación Administrativa da área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, en relación co expediente de contratación pública nº AB-ASL1-21-004, que tiña por obxecto o servizo de limpeza, desinfección e xestión de residuos de todos os locais e instalacións interiores e exteriores, en diversos centros (Centros de Saúde e PACs) dependentes da área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos. A dita licitación fora convocada pola Xerencia da área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, do Servizo Galego de Saúde (SERGAS).

A incoación dun expediente sancionador non prexulga o resultado final da investigación. Ábrese agora un prazo máximo de 18 meses para a instrución do expediente e a súa resolución polo Pleno da Comisión Galega da Competencia.

A Comisión Galega da Competencia

A Comisión Galega da Competencia é, de conformidade co artigo 39 do 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público e co artigo 26 do Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea o Instituto Gallego do Consumo e da Competencia e apróbanse os seus estatutos, o órgano colexiado independente, adscrito ao Instituto Gallego do Consumo e da Competencia (IGCC), que se encarga da aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia da Lei 15/2007, do 3 de xullo , de Defensa da Competencia, segundo os criterios establecidos pola Lei 1/2002, do 21 de febreiro, de coordinación das competencias do Estado e das Comunidades Autónomas en materia de Defensa da Competencia. A súa finalidade é promover, garantir e mellorar as condicións de libre competencia e transparencia no comprado, respecto das actividades económicas que se exerzan no ámbito territorial de Galicia.