Autónomico

Regulamento de réxime interior

Estatal

Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia

Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia

Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia